Wim Rossie bv

Algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk vooraf overeengekomen zijn volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Alle prijsopgaven worden gedaan zonder verbintenis en zijn vrijblijvend tot ondertekening van een contract.

 2. Alle facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum te St-Pauwels,bij offerte boven de 5000€ word er 50´% voorschot gevraagd,zonder dit voorschot worden er GEEN goederen besteld en zijn we ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen van de werken.

  Tijdens de werken word er een vorderingsfactuur opgesteld van 40% van de totale offerte,de laatste 10% word betaald bij de afwerking of opstart.

 3. Elke factuur welke niet betaald is op haar vervaldag, draagt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest van 15% per jaar.

 4. Bij niet tijdige betaling per factuur is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 euro.

 5. Alle goederen, welke geleverd werden, blijven de eigendom van de heer Rossie Wim tot op het ogenblik van de volledige betaling.

 6. In geval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, schorsing van betaling, ontbinding van of wijziging aan de maatschappij of bij gebreke aan betaling van een levering heeft de heer Rossie Wim het recht hetzij de koop te verbreken, hetzij te schorsen, hetzij het werk te stoppen en in alle geval onmiddellijk betaling te eisen van alle geleverde waren of uitgevoerde werken.

 7. Klachten dienen te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

 8. Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Handelsrechtbank te Dendermonde.

 9. de offerte bevat alle werkzaamheden en montage materialen,extra werken en materialen worden apart gefactureerd